joomla templates Energy Invest

"Επενδύουμε στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον"

Sun10242021

Ηλιακά - Θερμικά

ΡΑΕ: Τι περιλαμβάνει η αδειοδότηση ΑΠΕ

 • PDF

Τα έργα ΑΠΕ υλοποιούνται, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης μίας σύνθετης διαδικασίας αδειοδότησης, που περιλαμβάνει διακριτά στάδια αξιολόγησης κι έγκρισης, στα οποία εμπλέκονται διαφορετικές διοικητικές αρχές και φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων καθορίζεται αναλόγως με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

 

Στάδιο 1: Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής Αρμόδια υπηρεσία: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής αποτελεί το πρώτο βήμα για την αδειοδότηση ενός σταθμού ΑΠΕ.

 

Ι) Η Βεβαίωση Παραγωγού[1], που εισήχθη με τον ν. 4685/2020, συνιστά «άδεια σκοπιμότητας»[2]. Χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον τηρούνται τα προσδιορισμένα στο κείμενο πλαίσιο[3] κριτήρια που άπτονται της σκοπιμότητας ανάπτυξης έργου με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Η θέση του έργου: Δηλαδή (α) η ύπαρξη επαρκούς ενεργειακού χώρου (μη κορεσμός του δικτύου διανομής), (β) η μη επικάλυψη του προτεινόμενου έργου με άλλο αδειοδοτηθέν, (γ) το μέγεθος του χώρου που πρόκειται να δεσμεύσει το έργο και (δ) η απόσταση των παραγωγικών μονάδων μεταξύ τους.
 • Η διακρίβωση ότι το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτει σε ειδικώς και συγκεκριμένα οριοθετημένη ζώνη αποκλεισμού κατά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.
 • Ειδικώς, για τα αιολικά έργα: δεν προκύπτει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του οικείου ΟΤΑ.

Αντιθέτως, δεν εξετάζονται πλέον[4] οικονομικά κριτήρια, κριτήρια βιωσιμότητας, περιβαλλοντικά ή λοιπά χωροταξικά κριτήρια ή χωροθέτησης ή άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να προσδώσουν στη Βεβαίωση Παραγωγού τον χαρακτήρα γενικής έγκρισης του έργου.

Επομένως, δια της Βεβαίωσης Παραγωγού βεβαιώνεται απλώς ότι ένας ενδιαφερόμενος φορέας έχει καταχωρίσει παραδεκτώς στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ το ενδιαφέρον του για ένα έργο Α.Π.Ε. σε συγκεκριμένο τόπο, και έχει αποκτήσει το δικαίωμα να επιχειρήσει την έναρξη της αδειοδότησης.

ΙΙ) Όσον αφορά στην εξέταση αιτήσεων για χορήγηση Άδεια Παραγωγής, όσον αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν το ν.4685/2020, καθώς και για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, όσον αφορά αιτήσεις που υποβάλλονται με το ν. 4685/2020, ελέγχονται επιπροσθέτως (α) η οικονομική επάρκεια του φορέα υλοποίησης και (β) η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Στην περίπτωση λοιπόν αιτήσεων αυτών, η Άδεια Παραγωγής και Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου διαθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορεί να τις αποδίδουν τον χαρακτήρα της «άδεια σκοπιμότητας»[1].

Σε όλες τις περιπτώσεις αδειοδότησης από τη ΡΑΕ πάντως, σημειώνεται ότι η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής ουδόλως συνεπάγεται ότι το έργο θα αδειοδοτηθεί στα επόμενα στάδια ή ότι θα υλοποιηθεί, καθώς αφενός ενδέχεται να ανακύψουν σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία εξετάζονται αρμοδίως από τις κάτωθι αναφερόμενες αρχές, αφετέρου ο κάτοχος της άδειας λαμβάνει την τελική επενδυτική απόφαση, σταθμίζοντας τα σχετικά κόστη και τα επιδιωκόμενα οφέλη σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο ήτοι μετά την πλήρη ωρίμανση του σχεδίου του όταν έχουν μελετηθεί πλήρως και έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία του έργου περιλαμβανομένων της τεχνικής λύσης και του κόστους σύνδεσης του σταθμού ΑΠΕ με το Σύστημα/Δίκτυο. Δηλαδή, η αδειοδότηση από τη ΡΑΕ συνιστά το πρόκριμα για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος να εξετάζει ενδελεχέστερα τη δυνατότητα ωρίμανσης του επενδυτικού του σχεδίου, λαμβάνοντας τις επόμενες άδειες που απαιτούνται.

Ειδικά και πιο αναλυτικά όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια, διευκρινίζεται ότι η ΡΑΕ δεν εξετάζει εν γένει περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χωροθέτηση του έργου. Η ΡΑΕ δεν συνιστά περιβαλλοντική αρχή και δεν έχει αρμοδιότητες ερμηνείας και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά τη ρητή πρόβλεψη του κείμενου πλαισίου (άρθρο 11 παρ. 5β του ν. 4685/2020, καθώς και άρθρο 11 παρ. 2β του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού), ο σχετικός έλεγχος της ΡΑΕ περιορίζεται στη διακρίβωση ότι η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β΄ 2464/03.12.2008) για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο. Οι περιοχές αυτές  αναρτώνται στο γεωπληροφοριακό του σύστημα της ΡΑΕ. Επισημαίνεται ότι η ΡΑΕ, κατά την άσκηση της αδειοδοτικής της αρμοδιότητας, δεν έχει διακριτική ευχέρεια αλλά δεσμεύεται από τα οριζόμενα στο κείμενο πλαίσιο (ν. 4685/2020 και Κανονισμός Βεβαιώσεων), οι διατάξεις του οποίου συνιστούν «πλήρη ρύθμιση».

Στάδιο 2: Χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) συνιστά το πλέον κρίσιμο ορόσημο για την αδειοδότηση ενός έργου ΑΠΕ. Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ελέγχονται ενδελεχώς οι πάσης φύσεως περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και εν τέλει κρίνεται το ουσιαστικά εφικτό της υλοποίησης του σχεδιαζόμενου έργου.

Εκδίδεται από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια που υπάγεται το έργο, εκτός από περιπτώσεις πολύ μεγάλων έργων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Κατά το εν λόγω στάδιο, ο επενδυτής υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση της ΑΕΠΟ, προκειμένου για έργα κατηγορίας Α (Α1 και Α2), και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα κατηγορίας Β[1].

Το εν λόγω στάδιο απαιτεί αναλυτικές μελέτες που πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία και που συνοδεύονται από πλήθος άλλων μελετών (τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικολογικών, δασοτεχνικών κλπ), ικανό χρόνο, δημόσια διαβούλευση και ενέργειες προκειμένου να συλλεχθεί ένας σημαντικός αριθμός εγκρίσεων από διαφορετικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, απαιτείται η εξέταση του φακέλου του έργου και η γνωμοδότηση επ’ αυτού από τις Εφορείες αρχαιοτήτων (προϊστορικών, κλασσικών, βυζαντινών, μεταβυζαντινών) και νεωτέρων μνημείων, το Περιφερειακό ή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (εφόσον απαιτείται), τις δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών Π.Ε., προϊστάμενες Δ/νσεις) οι οποίες μάλιστα εμπλέκονται σε πολλά και διαφορετικά στάδια της αδειοδότησης (χαρακτηρισμός εκτάσεων, ΜΠΕ, ΠΠΧ, έγκριση δασικής οδοποιίας, έγκρισης μελετών αποκατάστασης, έγκριση μελετών αντισταθμιστικών αναδασώσεων ή άλλων δασοτεχνικών έργων, υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης, πρωτόκολλο εγκατάστασης), τη Διεύθυνση Χωροταξίας, τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας (εφόσον απαιτείται), τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες, το ΓΕΕΘΑ, και τα λοιπά τρία Επιτελεία Αεροπορίας, Στρατού και Ναυτικού, το ΕΤΗΜ του ΓΕΑ, την ΥΠΑ, το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στάδιο 3: Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

Αρμόδια υπηρεσία: ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ

Συνιστά επίσης εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ καθώς τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι σε πολλές περιοχές κορεσμένα και δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης νέων έργων ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα / Δίκτυο, το οποίο αναλαμβάνει ο επενδυτής ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την υλοποίηση του έργου, καθώς -δεδομένης της συμφόρησης του δικτύου- συνήθως απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη σύνδεση του σταθμού (βλ. κατασκευή υποσταθμού, επιπλέον γραμμής κλπ.).

 

Στάδιο 4: Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης

Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Εκδίδεται από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια που υπάγεται το έργο, εκτός από περιπτώσεις πολύ μεγάλων έργων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Στάδιο 5: Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας/Συμμετοχή στην αγορά

Αρμόδια υπηρεσία: Σύναψη σύμβασης με ΔΑΠΕΕΠ/ΔΕΔΔΗΕ, Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας/Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ

Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) εξαρτάται από την ύπαρξη καθεστώτος στήριξης της επένδυσης, όπως οι διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ βασισμένες σε μηχανισμούς αγοράς (feed-in-premium), το σχήμα στήριξης feed-in-tariff, το σχήμα στήριξης net-metering ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης που δρομολογήσει το ΥΠΕΝ. Ανάλογα με το σχήμα στήριξης απαιτείται η υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση που η επένδυση ΑΠΕ δεν υπαχθεί σε κάποιο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης, τότε η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με σύναψη διμερών συμβολαίων Purchasing Power Agreements (PPAs) με Προμηθευτές ηλεκτρικής Ενέργειας ή μέσω συμμετοχής στην αγορά από κάποιον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ. Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών δεν είναι αναγκαστικό να έπεται της χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης. Οι μονάδες ΑΠΕ υπογράφουν συμβάσεις με τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ και στην περίπτωση στήριξης κρατικής ενίσχυσης με feed-in-premium, καθώς έχουν υποχρεώσεις εξισορρόπησης, οι οποίες πρέπει να έχουν υπογραφεί πριν την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας.

 

Στάδιο 6: Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας

Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Εκδίδεται από το ίδιο όργανο που εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και σύνδεσης του σταθμού και μετά το ικανοποιητικό πέρας της δοκιμαστικής του λειτουργίας.

 

Η EDP εγκαινιάζει το μεγαλύτερο ηλιακό συγκρότημα στην Πολιτεία του Σάο Πάολο, με εγκατεστημένη ισχύ 252 MWdc

 • PDF

Βρίσκεται στην πόλη Pereira Barreto και θα αποτελέσει το πέμπτο μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στη Βραζιλία και το μεγαλύτερο της EDP στον κόσμο.

Τη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, εγκαινίασε το μεγαλύτερο ηλιακό συγκρότημα στην Πολιτεία του Σάο Πάολο και το πέμπτο μεγαλύτερο στη Βραζιλία, με εγκατεστημένη ισχύ 252,29 MWdc. Το ηλιακό συγκρότημα, που βρίσκεται στην πόλη Pereira Barreto, θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, που αναπτύσσεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί από την εταιρεία.

 

Το φωτοβολταϊκό εργοστάσιο έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής και συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης. Το έργο έχει ήδη οδηγήσει στη δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας από την έναρξη της κατασκευής του, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές (56%) είναι τοπικού επιπέδου.

 

Το έργο καλύπτει συνολική έκταση 455 εκταρίων, που ισοδυναμεί με 421 γήπεδα ποδοσφαίρου, και θα αποτρέψει περισσότερους από 150 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.

 

"Το Pereira Barreto αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της εταιρείας για διαφοροποίηση, εν προκειμένω στη φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια. Η Βραζιλία αποτελεί βασική αγορά για την επίτευξη του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε παρόμοια έργα στην εν λόγω περιοχή, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας και παραμένοντας προσηλωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλάζουμε το αύριο τώρα", αναφέρει ο Miguel Stilwell d'Andrade, διευθύνων σύμβουλος της EDP και της EDP Renováveis.

 

Με σχεδόν 600.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, το ηλιακό πάρκο θα παράγει έως και 547.000 MW ετησίως - αρκετά για να προμηθεύσει μια πόλη με περισσότερους από 750.000 κατοίκους.

 

Η εταιρεία, η οποία θα αξιοποιήσει εμπορικά την πράσινη ενέργεια που θα προέλθει από το μεγάλο αυτό ηλιακό έργο, θα είναι η EDP Brazil, μέσω της εμπορικής της εταιρείας, που αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο ιδιωτικό έμπορο και τον μεγαλύτερο έμπορο λιανικής στη βραζιλιάνικη αγορά.

 

Κοινοπραξία ΔΕΗ και RWE για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ

 • PDF

Ανακοινώθηκε σήμερα από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την RWE Renewables η υπογραφή της συμφωνίας για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μέσω της οποίας θα υλοποιηθούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα ισχύος έως 2 γιγαβάτ με δυνατότητα επέκτασης.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η Katja Wünschel Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων Χερσαίων φωτοβολταϊκών Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνικού της RWE Renewables η οποία με την συμφωνία αυτή εισέρχεται στην ελληνική αγορα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος έως 940 μεγαβάτ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων του πρώην ανοικτού ορυχείου στο Αμύνταιο.

Η RWE Renewables, η οποία θα έχει την πλειοψηφία (51 %) των μετοχών στην κοινή εταιρεία, εξασφάλισε μια σειρά φωτοβολταϊκών έργων παρόμοιου μεγέθους με σκοπό την ένταξή τους στην κοινοπραξία. Τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2023.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η RWE Renewables διαθέτει εκτεταμένο ιστορικό επιδόσεων και τεχνογνωσία στον τομέα της μηχανικής, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, και της λειτουργίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης διαθέτει χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 9 GW και σήμερα κατασκευάζει φωτοβολταϊκές μονάδες συνολικής ισχύος 1,4 GW σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ισχυρές σχέσεις με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς και είναι σε θέση να παρέχει ισχυρή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Τονίζεται ακόμη ότι η RWE Renewables και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες φιλοδοξούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε περαιτέρω φωτοβολταϊκά έργα καθώς και σε νέες ευκαιρίες.

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες δήλωσε: «Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα. Η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας για τον μετασχηματισμό του ομίλου μας. Σε συνεργασία με ισχυρούς εταίρους, είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας και τη χάραξη της δικής μας πράσινης συμφωνίας. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας, καλωσορίζουμε την RWE στην Ελλάδα και προσβλέπουμε στην από κοινού ανάπτυξη έργων πρωτοφανούς κλίμακας στη χώρα.»

Η Katja Wünschel, ανέφερε από την πλευρά της: «Ευρωπαϊκές συνεργασίες, όπως αυτή η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ, είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Η Ελλάδα είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά ανάπτυξης για εμάς, λόγω υψηλών επίπεδων ηλιακής ενέργειας και της σαφής προσήλωσής της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, θα συμβάλουμε σημαντικά με την εμπειρία και τις γνώσεις μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία αυτή θα είναι επιτυχής. Η ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σαφή προτεραιότητα/στόχο της RWE.»


«Πράσινη θέρμανση» από υπολείμματα καλαμποκιού και αμπελιών στο Αμύνταιο

 • PDF

Στο νέο παράδειγμα της χώρας, του «πράσινου μοντέλου ανάπτυξης» της κυκλικής οικονομίας, που αξιοποιεί υποπροϊόντα από τα χωράφια και τα δάση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη στο εργοστάσιο παραγωγής Θερμικής ενέργειας από Βιομάζα που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο για τις ανάγκες της θέρμανσης των κατοίκων, φιλοδοξεί να αναδειχθεί ένας μικρός Δήμος, ο Δήμος Αμυνταίου, που τα τελευταία 35 χρόνια συνδέθηκε στενά με την εξόρυξη του  λιγνίτη, ο οποίος του εξασφάλιζε τη θέρμανση της πόλης και των δημοτικών του διαμερισμάτων, μέσω του θερμού ατμού που παρήγαγαν οι δύο μονάδες του ομώνυμου ΑΗΣ.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διευθυντής της Δημοτικής επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) Κώστας Κυριακόπουλος, ο φετινός στόχος που έχει τεθεί είναι «να συλλέξουμε περί τους 5.000 τόνους υπολειμμάτων καλαμποκιού και αμπελόβεργες που βρίσκονται σε αφθονία στην λεκάνη του Αμυνταίου». Ο κάμπος του Αμυνταίου εκτός από τις αμπελουργικές εκτάσεις που παράγουν το κρασί με την ομώνυμη γεωγραφική ένδειξη, διαθέτει και εκτάσεις με χιλιάδες στρέμματα καλαμποκιού όπου τα υπολείμματα μετά την συγκομιδή έμεναν στο χωράφι και σήμερα με τα εργαλεία που ήδη διαθέτουν οι αγρότες συσκευάζονται σε μπάλες και με τα αγροτικά οχήματα μεταφέρονται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου Βιομάζας.

Ένας πανίσχυρος καταστροφέας αναλαμβάνει να μετατρέψει την βιομάζα σε «τσιπς» όπου με την σειρά της αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη πρώτη ύλη στην παραγωγή θερμικής ενέργειας. Ο κ. Κυριακόπουλος τόνισε ότι «το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στα υποπροϊόντα από κλαδέματα των αμπελιών που συνήθως καίγονται από τους καλλιεργητές και στα υπολείμματα ξυλείας που αφήνουν στο δάσος οι εργάτες των δασικών συνεταιρισμών μετά την κοπή των δένδρων». Η συζήτηση με τους αμπελουργούς βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο στα δασικά υπολείμματα υπάρχουν δυσκολίες καθώς αφορούν το δύσβατο του εδάφους που κάνει αδύνατη την μεταφορά τους. Πρόσθεσε ότι η οικονομικότερη λύση που ήδη βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων είναι «ο θρυμματισμός των υπολειμμάτων στο δάσος να γίνεται επί τόπου και το «τσιπς» να μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις».

Η τιμή αποζημίωσης που έχει καθοριστεί για το «τσιπς»  ξύλου είναι 45 € /τόνος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Άνθιμο Μπιτάκη είναι μια ευκαιρία «να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομία στην οποία θα συμμετέχουν γεωργοί, καλλιεργητές αμπελιών, δενδροκαλλιεργητές ροδάκινου και μήλου με τα υποπροϊόντα τω καλλιεργειών τους, που θα είναι βιώσιμη τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για το επιπρόσθετο εισόδημα των δημοτών μας που είναι αγρότες».

Ο κ. Μπιτάκης ανέφερε ότι ο δήμος Αμυνταίου είναι «ο πρώτος δήμος της χώρας που παράγει θερμική ενέργεια από το εργοστάσιο Βιομάζας ισχύος 30 MW για τις ανάγκες των δημοτών του» και εξήγησε ότι αναγκαστήκαμε να κινηθούμε γρήγορα όταν αντιληφθήκαμε ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου θα σταματήσει την λειτουργία του. «Για μας η απολιγνιτοποίηση ήρθε πολύ νωρίτερα από τις τελικές ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη», ανέφερε.

O Δήμαρχος Αμυνταίου σημείωσε ότι η διαδρομή προς σ’ έναν πιο πράσινο δήμο με καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν είναι ένας ευχάριστος περίπατος γιατί έχει και αποφάσεις που έχουν συνέπειες για τους δημότες. «Πριν από μερικά χρόνια αγοράζαμε το θερμό ατμό από τον ΑΗΣ Αμυνταίου και οι καταναλωτές πλήρωναν τον δήμο και αυτός με την σειρά του την ΔΕΗ. Υπενθυμίζει ότι ο δήμος κατασκεύασε το εργοστάσιο συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ € λαμβάνοντας δάνειο από τις Τράπεζες προκειμένου να καλύψει το 47% της ιδίας συμμετοχής και συμπλήρωσε λέγοντας ότι σήμερα «για να παράξουμε την θερμική ενέργεια που χρειαζόμαστε προαγοράζουμε την πρώτη ύλη με συνέπεια να προχωρήσουμε στην αύξηση των τιμολογίων θέρμανσης κατά 32% προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στην νέα κατάσταση».

Ο κ. Μπιτάκης κατέληξε λέγοντας ότι όταν τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας και οι τηλεθερμάνσεις της Δυτικής Μακεδονίας συνδεθούν στο νέο εργοστάσιο ΣΗΘΥΑ που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ, «στα σχέδια του δήμου Αμυνταίου είναι τα περίσσεια θερμικής ενέργειας να διοχετευθούν σε θερμοκηπιακά πάρκα, που θα γίνουν σε εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κοντά στο αγωγό της τηλεθέρμανσης, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο δυναμική γεωργία που έχει ανάγκη η περιοχή».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση των τιμών, είναι να προχωρήσουμε ταχύτερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

 • PDF

Η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, μίλησε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υψηλές τιμές ενέργειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Ανάμεσα σε άλλα, η Επίτροπος τόνισε:

«Πρέπει να είμαστε σαφείς. Η τρέχουσα αύξηση των τιμών έχει ελάχιστη σχέση με τις πολιτικές μας για το κλίμα αλλά σχετίζεται πολύ με την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τις ασταθείς τιμές τους.

Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) παρέχει τη μόνη διαρκή λύση στην ενεργειακή πρόκληση της Ευρώπης: περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια συνεχίζουν να παράγουν τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες και δεν είναι εκτεθειμένες στη μεταβλητότητα των τιμών.
[....]

Η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση των τιμών είναι να προχωρήσουμε ταχύτερα προς τον στόχο μας, το 65% της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030.
[....]

Πέρυσι, τα κράτη μέλη με το υψηλότερο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα τους είχαν τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, με αρκετές περιπτώσεις αρνητικών τιμών στην αγορά της επόμενης ημέρας.
[...]

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα μια εργαλειοθήκη μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Η παροχή στοχευμένης υποστήριξης στους καταναλωτές, οι άμεσες πληρωμές σε όσους κινδυνεύουν περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια, η μείωση των ενεργειακών φόρων, η μεταφορά των τελών στη γενική φορολογία, είναι μέτρα που μπορούν να ληφθούν πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.
[...]

Πρέπει να επενδύσουμε στην ευελιξία και την αποθήκευση ενέργειας ώστε να ενσωματώσουμε πιο πολλές μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (δηλαδή αιολική και ηλιακή) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
[...]

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας τη σημασία της γεωπολιτικής της ενέργειας και να αναπτύξουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική. [...]»


Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων καθαρής ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

 • PDF

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων καθαρής ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου για επενδύσεις καθαρής ενέργειας σε συναρμογή με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050, καθώς και η υποστήριξη ειδικής δράσης για επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια σε αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Το έργο εστιάζει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης σχετικά με τις επενδυτικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις σε τομείς καθαρής ενέργειας, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ, «Ελλάδα 2.0»), καθώς και για στην παρακολούθηση και επικαιροποίηση του οδικού χάρτη του ΕΣΕΚ σύμφωνα το νέο Ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο για το 2030 μείωσης κατά τουλάχιστον 55% των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μέσω του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης (TSI), καθώς και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας (BMWi). Το έργο θα υλοποιηθεί από την Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Απριλίου 2023, υπό τον συντονισμό και σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, τη ΓΓΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BMWi.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, της ΓΓΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BMWi και της GIZ.

Επιστολή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς ΡΑΕ για αναστολή έκδοσης αδειών για έργα ΑΠΕ

 • PDF

Ακολουθεί η επιστολή του κ.Σκρέκα προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ, κ. Δαγούμα

 

"Αξιότιμε κύριε Δαγούμα,

 

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια τον περασμένο μήνα, η Κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στη σύσταση Επιτροπής Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο.

 

Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης αναμένεται το επόμενο διάστημα να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για τον χωροταξικό, ρυμοτομικό και πολεοδομικό σχεδιασμό των οικισμών στην Εύβοια που υπέστησαν πλήγμα, στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης και προστασίας τους.

 

Παρά τη ρητή δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές μέχρι την υποβολή του σχεδίου της Επιτροπής, με έκπληξη ενημερώθηκα ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση 13 ανεμογεννητριών στο όρος Τελέθριο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, για χρονικό διάστημα 25 ετών.

 

Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδίου της Επιτροπής, σας καλώ όπως προχωρήσετε σε αναστολή έκδοσης αδειών για έργα ΑΠΕ στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και στην ανάκληση αδειών που εκδόθηκαν προσφάτως.

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή ισχύος των αδειών που εκδόθηκαν το τελευταίο διάστημα και την αναστολή έκδοσης νέων αδειών, μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

Κώστας Σκρέκας

 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας"

Παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών προϊόντων για Αγροτικά Φωτοβολταϊκά από την Τράπεζα Πειραιώς

 • PDF

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της Τράπεζας ενημέρωσαν τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων (ΠΣΑΘ), για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους.

 

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Poseidon Palace, στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, τέσσερα ανώτερα στελέχη της Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασαν τα νέα προϊόντα, που παρέχουν ρευστότητα στους κατόχους υφιστάμενων πάρκων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (Φ/Β), και τα οποία αφορούν:

 

 • Χρηματοδότηση επενδύσεων “repowering”, για αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού (π.χ. panel, inverters κ.τ.λ.)
 • Παροχή ρευστότητας μέσω ειδικού Κεφαλαίου Κίνησης, για τις ανάγκες τόσο του πάρκου όσο και της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

Παράλληλα, έγινε παρουσίαση του συνόλου των χρηματοδοτικών λύσεων, που αφορούν στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και των επενδυτικών αναγκών των αγροτών, με έμφαση στις επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Αλέξης Πολυτάκης, Διευθυντής του Κέντρου Εργασιών Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει συνεχώς να διευρύνει τις δράσεις και πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνει, για τη στήριξη των αγροτών της χώρας. Με την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πέραν της παραγωγής πράσινης ενέργειας, μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία συμπληρωματικών εσόδων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, η Τράπεζα προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών προϊόντων για τη λειτουργία τους. Τώρα, με τα δύο νέα δάνεια, το «repowering» και το «κεφάλαιο κίνησης Φ/Β», οι αγρότες κάτοχοι φωτοβολταϊκών έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, τόσο για την ομαλή λειτουργία των εκμεταλλεύσεών τους όσο και για την αναβάθμιση των φωτοβολταϊκών σταθμών τους».

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων εκπροσωπεί και εκφράζει πάνω από 10.000 αγρότες μέλη και αποτελεί θεσμικό συνομιλητή της Τράπεζας, αλλά και της πολιτείας για τα ζητήματα ενδιαφέροντος του πρωτογενούς τομέα, με πλήθος παρεμβάσεων και ουσιαστική συμβολή στην επίλυση πολλών θεμάτων.

 

PVMAINT : ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΟΥ ΦΒ NET METERING 1 MW ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 • PDF

H PVMAINT, έχοντας πολύ σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές στέγες, ολοκλήρωσε την θέση σε λειτουργία και σύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού σταθμού Net Metering ισχύος 1MWp στο δίκτυο, για λογαριασμό της εταιρείας ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε. στην περιοχή του Ναυπλίου.

Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και για την υλοποίηση του έργου ακολουθήθηκαν αυστηρά μέτρα Ασφάλειας και Υγείας, ενώ παράλληλα διασφαλίστηκε πλήρως η απρόσκοπτη παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου.

Ο κύριος Λαζαράκος Φίλιππος, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας PVMAINT, δήλωσε: «Για τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου ακολουθήσαμε πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας και είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να θέτουμε όλο και ψηλότερα τον πήχη στην ποιότητα των έργων μας. Η εμπιστοσύνη του πελάτη μας  προς την εταιρεία μας αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού πραγματικά θα βοηθήσει τον πελάτη μας αφ’ ενός να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία οδηγεί στην ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του  ειδικά σήμερα που οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συνεχώς ανεβαίνουν και αφετέρου να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος μας».

Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδούλου, Διευθυντής Εργοστασίου της ΑΦΟΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε. δήλωσε για το σημαντικό αυτό έργο της εταιρείας του : «Η προστασία του περιβάλλοντος και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά πολύ πριν από τη βιομηχανική επεξεργασία καθώς εκτείνεται σε κάθε πτυχή της εταιρίας μας - από τα προϊόντα έως την θετική επιρροή μας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που με το σημαντικό έργο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από την PVMAINT συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με γνώμονα τη διαχρονική δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη»

Το έργο αυτό προστίθεται σε ένα σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών σταθμών σε βιομηχανικές στέγες και επί εδάφους που έχει υλοποιήσει με επιτυχία η PVMAINT για βιομηχανίες και για επενδυτές στο χώρο των ΑΠΕ και ενισχύει περαιτέρω την σημαντική θέση που κατέχει στον χώρο της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών πανελλαδικά.

Η PVMAINT είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001.

ΟΕΤ: Εντυπωσίασαν τα 3ης γενιάς φωτοβολταϊκά που παράγονται στην Ελλάδα

 • PDF

«Αυτό θέλουμε!» δήλωσε εντυπωσιασμένος, με τις πρωτοποριακές  εφαρμογές  της ελληνικής εταιρείας Organic Electronic Technologies , ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη φετινή 85ηη ΔΕΘ, η ελληνική εταιρεία ΟΕΤ έξω από το περίπτερο 10 , παρουσίασε ένα OPV Solar Parking and Charging EV, δηλαδή πάρκινγκ αυτόνομης παραγωγής ενέργειας και φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο «έξυπνος» ηλιακός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι εξοπλισμένος με Φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς που παράγονται στη Θεσσαλονίκη,  παρουσίασε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, η ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies, η οποία έχει κατακτήσει την παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα της εκτύπωσης 100% φιλικών στο περιβάλλον Φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς.

To πάρκινγκ αυτόνομης παραγωγής ενέργειας και φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (OPV Solar Parking and Charging EV),   διαθέτει συστήματα ασφαλείας με κάμερες, και φωτισμό.

Τα οργανικά Φωτοβολταϊκά ,τα οποία είναι τοποθετημένα στην οροφή του, παράγουν ενέργεια και από το διάχυτο φως, είναι κατασκευασμένα σε εύκαμπτα υποστρώματα, με προδιαγραφές σύγχρονου design, φιλικά στο περιβάλλον και από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΤ (www.oe-technologies.com), καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης , παρουσίασε στον Υπουργό την παγκόσμια καινοτομία του πρώτου υδροπονικού θερμοκηπίου που είναι αυτόνομο ενεργειακά, λειτουργεί με υβριδικό σύστημα ΑΠΕ και παράγει υδροπονική τομάτα.

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος . Αυτά που κάνετε είναι καταπληκτικά» , είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης , ενώ κρατούσε ένα από τα εκτυπωμένα 3η γενιάς φωτοβολταϊκά που παράγονται στην Ελλάδα.

Τα εύκαμπτα, διαφανή, εξαιρετικά ελαφρά φωτοβολταϊκά που είναι 100% φιλικά στο περιβάλλον, έχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες εφαρμογές .

Υποστήριξη και συνεργασίες

Για τις προοπτικές των ελληνικών φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς που παράγει η εταιρεία Organic Electronic Technologies (OET) , ενημερώθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, από τον Sales Manager της ΟΕΤ Νίκο Καραγεώργο και τον business development manager Μιλτιάδη Παπαδόπουλο. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός, «σκοπός μας ως Κυβέρνηση είναι να υποστηρίξουμε σε πρακτικό επίπεδο αυτές τις καινοτομίες».

Το περίπτερο της ΟΕΤ επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς , ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και  ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο  οποίος συνομιλώντας με τον κ Λογοθετίδη, εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τις «έξυπνες» ψηφιακές στάσεις λεωφορείων,  όπου ενσωματώνονται 3ης γενιάς φωτοβολταϊκά και στις οποίες  οι επιβάτες φορτίζουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές .

Τόσο το πάρκινγκ αυτόνομης παραγωγής ενέργειας και φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όσο και η ψηφιακή –έξυπνη στάση που λειτουργεί και φορτίζει ηλεκτρονικές συσκευές με τα 3ης γενιάς φωτοβολταϊκά, είναι καινοτόμες εφαρμογές που όχι μόνο είναι φιλικές προς το περιβάλλον , αλλά έχουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και συνδέονται με το νέο μοντέλο των έξυπνων βιώσιμων σύγχρονων πόλεων που είναι ο κρίσιμος στόχος κυβερνήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Κώστας Σκρέκας: Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια για μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

 • PDF

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, αυξάνεται το όριο ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στην Κρήτη από 1 MW σε 3 ΜW. Με την αύξηση του ορίου ισχύος δίνεται η δυνατότητα στη βιομηχανία και σε άλλες ενεργοβόρες δραστηριότητες να καλύψουν τις ανάγκες τους με πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας το κόστος τους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3971/Β/30-08-2021) προβλέπει τα εξής:

Αύξηση ορίων ισχύος net metering σε όλη την Επικράτεια και την Κρήτη

 

- Αυξάνονται τα όρια από 1 MW σε 3 MW σε όλη την Επικράτεια.

 

- Αυξάνονται τα όρια και στην Κρήτη από 1MW σε 3 MW, αφού πλέον εντάχθηκε στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.

 

- Στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ρόδου αυξάνονται τα όρια ισχύος από 500 kW σε 1 ΜW για σταθμούς που εγκαθίστανται από Ενεργειακές Κοινότητες.

 

- Αυξάνονται τα όρια ισχύος από 300 kW στα 500 kW για σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος.

 

Απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας

 

- Για σταθμούς ισχύος έως 10,8kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5kW για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερόμενου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή, επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτιρίων.

 

- Τίθενται σαφείς και αποκλειστικές προθεσμίες στους αυτοπαραγωγούς σχετικά με την διάρκεια ισχύος των προσφορών σύνδεσης και των εν δυνάμει έργων τους, αλλά και στον ΔΕΔΔΗΕ ως προς τον χρόνο κατασκευής και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης.

- Για αιτήματα που αφορούν σε ενεργειακό συμψηφισμό, ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης σε διατύπωση προσφοράς σύνδεσης.

 

- Για αιτήματα που αφορούν σε εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, η προθεσμία για τη διατύπωση προσφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες.

 

- H διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε 12 μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και σε 24 μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού Υψηλής ή Μέσης Τάσης.

 

- Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, υπό τον όρο να μην εγχέεται ενέργεια στο δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου τα τοπικά δίκτυα είναι κορεσμένα και καθίσταται ανέφικτη η εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών ΑΠΕ.

 

- Απλοποιείται η διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταργώντας τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης όπως επιτάσσει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

 

- Για τη σύνδεση των σταθμών αυτών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής με τη σειρά του οφείλει εντός 15 ημερών να απαντήσει σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

 

- Σε περίπτωση αποδοχής, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Σύνδεσης με αναλυτικές λεπτομέρειες για το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα και τον χρόνο υλοποίησης αυτών και ο ενδιαφερόμενος έχει περιθώριο 60 ημερών να υπογράψει τη Σύμβαση και να καταβάλλει την απαιτούμενη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης.

 

- Για τις περιπτώσεις εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, Ενεργειακές Κοινότητες, Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και για Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, αίρεται ο περιορισμός του ενός σταθμού παραγωγής ανά αυτοτελές ακίνητο.

 


 

Η MYTILINEOS προχώρησε στη πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία

 • PDF

Ολοκληρώνονται διαδικασίες ηλέκτρισης 121,5MW

από το συνολικό χαρτοφυλάκιο 4GW του Τομέα RSD

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US), μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), υπέγραψε συμφωνία με την Enel Green Power Romania SRL. μέλος του Ομίλου Enel, για την πώληση χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής ενέργειας ισχύος περίπου 90MW στη Ρουμανία, αποτελούμενο από δύο φωτοβολταϊκά πάρκα που αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία τέλη του 2022 / αρχές του 2023.

Τα έργα αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Renergy Power Plants, μια καθιερωμένη εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική. Ο Τομέας RSD θα αναλάβει την περαιτέρω ανάπτυξη και κατασκευή των έργων.

Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στη Νότια Περιφέρεια της Ρουμανίας, κοντά στο Βουκουρέστι. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο έργο είναι το Calugareni, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο σε στάδιο «Έτοιμο για Κατασκευή» (Ready to Build-RTB), ισχύος 63 MW, με την κατασκευή του να αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του 2021. Τα υπόλοιπα 26MW βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD της MYTILINEOS, δήλωσε: «Η νέα αυτή συναλλαγή στη Ρουμανία μας γεμίζει με ενθουσιασμό καθώς αποτελεί σημαντικό σταθμό της αναπτυξιακής μας στρατηγικής στην Ευρώπη. Είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες που επενδύουν στην ηλιακή ενέργεια στη χώρα, καθώς η Ρουμανία διαθέτει μεγάλο δυναμικό για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Χαιρόμαστε επίσης για αυτήν τη στρατηγική συμφωνία με την Enel Green Power Romania και σκοπεύουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία των δύο εταιρειών».

Οι εταιρείες που παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες στην MYTILINEOS ήταν η Ernst & Young LLP (Energy Law) και η Volciuc-Ionescu.

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα RSD και της πλατφόρμας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας, ολοκληρώνει τις διαδικασίες ηλέκτρισης περίπου 118 MW φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία και 3,5 MW στην Κύπρο, τα οποία θα συνεισφέρουν στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας από το δεύτερο εξάμηνο 2021. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται  στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 4GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, στην Ιβηρική Χερσόνησο, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Χιλή, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα για το οποίο είτε αξιολογεί τη δυνατότητα πώλησης, είτε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μέρους του στους Τομείς Δραστηριότητάς της.


Λύσεις κλιματισμού από την LG με επίκεντρο την ενεργειακή απόδοση

 • PDF

Με την χρήση του οικιακού κλιματισμού τις μέρες του καλοκαιριού να είναι διαρκής, η ενεργειακή απόδοση παίζει περισσότερο από ποτέ καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή μιας μονάδας κλιματισμού. Γι’ αυτό, η LG Electronics (LG), ως κορυφαίος πάροχος λύσεων κλιματισμού με πολυετή εμπειρία, φροντίζει οι λύσεις που διαθέτει, να προσφέρουν όχι μόνο καινοτόμα χαρακτηριστικά και έξυπνες λειτουργίες, αλλά και μέγιστη αποδοτικότητα περιορίζοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

 

Είναι γνωστό ότι τα ενεργειακά αποδοτικά κλιματιστικά εξοικονομούν σημαντική ποσότητα ενέργειας, ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος κατανάλωσης. Το Active Energy Control που διαθέτει η σειρά κλιματιστικών DualCool της LG μπορεί να ρυθμίσει την κατανάλωση ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, σε τέσσερα επίπεδα (100%, 80%, 60%, 40%).

 

Επιπλέον, τα κλιματιστικά της σειράς LG Arctcool Mirror παρέχουν εύκολη παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας χάρη στην οθόνη που διαθέτουν, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν άνετα την κατανάλωση ενέργειας, ενώ το ψυκτικό μέσο R32 που αξιοποιούν, συμβάλλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον αλλά και σε βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

 

Τα σύγχρονα κλιματιστικά  της LG, διαθέτουν DUAL Inverter Compressor™ με 10 χρόνια εγγύηση, ο οποίος παρουσιάζει υψηλή απόδοση και χαμηλά  επίπεδα στάθμης θορύβου, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην παράταση διάρκειας ζωής της μονάδας. Ακόμη, ο συμπιεστής Inverter ρυθμίζει διαρκώς την ταχύτητα του συμπιεστή για την επιθυμητή θερμοκρασία, ενώ με το εύρος συχνοτήτων του για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονομεί περισσότερο από τους συμβατικούς συμπιεστές και ο αέρας εξωθείται πιο μακριά και πιο γρήγορα.

Τέλος, όλες οι λύσεις κλιματισμού LG Ιnverter (US-Q242K[1]) έχουν λάβει πιστοποίηση από την ΤUV ότι εξοικονομούν έως και 70% περισσότερη ενέργεια από τα κλιματιστικά LG που δεν είναι Ιnverter.

 


Η EDPR εισέρχεται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με χαρτοφυλάκιο χερσαίας αιολικής και ηλιακής ενέργειας 544MW

 • PDF

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσω δύο διαφορετικών συνεργασιών με τις εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Vento Ludens και Wind2.

Η είσοδος στην χερσαία αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου EDPR 2021-25, το οποίο παρέχει διαφοροποίηση και ανάπτυξη.

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, προχωρά στην απόκτηση αιολικού και ηλιακού χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 544MW στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσω της συνεργασίας με τις εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Vento Ludens και Wind2 συνολικού ύψους έως 71 εκατ. λίρες, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς επίτευξης προκαθορισμένων ορόσημων για κάθε έργο.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ένα λειτουργικό αιολικό πάρκο ισχύος 5MW, που ανατέθηκε το 2012 με σταθερή τιμή πώλησης (feed in tariff) για 20 χρόνια, από αιολικά έργα ισχύος 192MW σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, τα οποία θα συμμετάσχουν στους επερχόμενους γύρους CfD και στην ιδιωτική αγορά PPA του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να τεθούν σε λειτουργία έως το 2025. Αποτελείται επίσης από 347MW έργων υπό ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 229MW αιολικής ενέργειας και 118MW ηλιακής ενέργειας.

Ο Miguel Stilwell d'Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της EDP Renewables, δήλωσε: «Οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μας σχεδίου για την περίοδο 2021-25, αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας “παλιός γνωστός” για την EDPR, καθώς αναπτύσσουμε υπεράκτια αιολικά πάρκα στη χώρα εδώ και χρόνια. H είσοδος στη χερσαία (onshore) αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ανοίγει ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων, για να συνεχίσουμε να διαφοροποιούμε την εταιρεία μας. Το ΗΒ αποτελεί μια βασική αγορά για εμάς και θα συνεχίσουμε να διερευνούμε ευκαιρίες, που προσθέτουν αξία και ενισχύουν την ηγετική μας θέση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χαμηλό προφίλ κινδύνου και αποτελεί μία αγορά ενέργειας σημαντικού μεγέθους, της τάξεως των c.325 TWh, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Πρόσφατα, η κυβέρνηση του ΗΒ ανακοίνωσε έναν στόχο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 και έχει επισημάνει ότι από το 2021 και μετά τόσο ο χερσαίος άνεμος όσο και ο ηλιακός θα μπορούν να συμμετέχουν στους γύρους CfD, οι οποίοι αναμένεται να πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια έως το 2030. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ιδιαιτέρως ρευστή αγορά και διαθέτει μία από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές PPA στην Ευρώπη, παρέχοντας πολλαπλές επιλογές και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η εν λόγω συμφωνία επιτρέπει στην EDPR να εδραιώσει τη παρουσία της στη χερσαία (onshore) αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με ένα σημαντικό και τεχνολογικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Παρέχει επίσης μια έμπειρη ομάδα ανάπτυξης, που θα επικεντρωθεί σε πρόσθετες ευκαιρίες που θα ανακύψουν στη χώρα.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο αυτό ενισχύει τη συνολική παρουσία της EDPR στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαφοροποιώντας και συμπληρώνοντας την ήδη μακρά παρουσία της σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, διαθέτοντας επί του παρόντος υπό κατασκευή υπεράκτια ακαθάριστη παραγωγική ικανότητα της τάξεως του 1 GW και 0,9 GW υπό ανάπτυξη, μέσω της Ocean Winds.

Η είσοδος της EDPR στη χερσαία (onshore) αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδίου 2021-25, το οποίο παρέχει διαφοροποίηση και δυνατότητες ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω τη παγκόσμια ηγετική θέση της EDPR στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

Συνεργασία EDP Renewables και Amazon Web Services

 • PDF

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS), πιο συγκεκριμένα για διμερές συμβόλαιο (PPA), για μελλοντικά αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα και την παροχή υπηρεσιών cloud, τεχνολογίας και ψηφιακών υπηρεσιών.

Μέσω της ως άνω συνεργασίας, η EDPR και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας σε δύο βασικούς τομείς. Ο ένας αφορά την ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων από πλευράς της EDPR, που θα ανατεθούν μέσω PPAs με την AWS, και προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή κατά την περίοδο 2023-25, κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Ο δεύτερος τομέας συνεργασίας θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών cloud, τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού από πλευράς της AWS, η οποία αποτελεί και την προτιμώμενη υπηρεσία παροχής cloud για την EDPR.

Ο Miguel Ángel Prado, Διευθύνων Σύμβουλος της EDP Renewables Βόρειας Αμερικής (EDPR NA), δήλωσε: «Η συμμαχία αυτή επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η EDPR, όχι μόνο στην ενεργειακή μετάβαση και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, αλλά και στη σημασία της ψηφιοποίησης για τις εταιρείες. Ειδικά σε ένα πλαίσιο όπως το τρέχον, κατά το οποίο είναι απαραίτητο να διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να διαφοροποιηθούμε και να ξεπεράσουμε τυχόν αντιξοότητες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Amazon, καθώς είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εταιρεία μας, όσον αφορά τη σταθερή δέσμευσή της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την επίτευξη της ουδετερότητας ανθρακούχων εκπομπών».

Ο Miguel Alava, Διευθύνων Σύμβουλος της AWS Iberia, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με την EDPR θα συμβάλει στην ευόδωση της δέσμευσής μας για την επίτευξη καθαρών μηδενικών (net-zero) εκπομπών άνθρακα έως το 2040. Παράλληλα, θα τροφοδοτήσει τις δραστηριότητές μας με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030, στόχος για τον οποίο βρισκόμαστε σε πορεία επίτευξης και υπολογίζουμε να έχουμε κατακτήσει 5 χρόνια νωρίτερα (2025). Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε από κοινού με την EDPR συναρπαστικές προκλήσεις, όπως η ανίχνευση ανωμαλιών και η έγκαιρη εξαγωγή προγνωστικών. Είμαστε επίσης περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, που βασίζεται σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Η εν λόγω συνεργασία ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις μεταξύ EDPR και AWS, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσθετη αναγνωσιμότητα για το αναπτυξιακό πλάνο της EDPR για το 2021-25, καθώς και μια υγιή συνεργασία για τον συνεχή τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας. Προβλέπεται πως η συγκεκριμένη συνεργασία θα αποδώσει έως και 475 MW συνολικά μέσω των PPAs μεταξύ των δύο εταιρειών.

Τα PPAs, που αναμένονται στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή στρατηγική της EDPR, που βασίζεται στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών έργων χαμηλού κινδύνου, ενισχύοντας παράλληλα την επίσπευση της ενεργειακής μετάβασης και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

 

Οι μεγάλες αλλαγές στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ευρώπης, ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Nanotexnology 2021

 • PDF

Το πράσινο υδρογόνο,  αποτελεί μόλις το 4% της ενέργειας υδρογόνου που παράγεται παγκοσμίως.

Πράσινο υδρογόνο , ονομάζουμε το υδρογόνο που παράγεται με ηλεκτρόλυση από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειεας  και κυρίως τα φωτοβολταϊκά.

Η συζήτηση για το  υδρογόνο λοιπόν , που έρχεται να μας αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητά μας όχι μόνο γιατί είναι φιλικό στο περιβάλλον , αλλά είναι  πιο εύκολη η αποθήκευσή του, έχει αφετηρία τη Θεσσαλονίκη!

Πράσινη Ενέργεια και η αξιοποίησή της στα θερμοκήπια

Το Εργαστήριο  Νανοτεχνολογίας LTFN (ltfn.gr), συντονιστής  των μεγαλύτερων προγραμμάτων της ΕΕ που…πρασινίζουν την ενέργεια της Ευρώπης, αλλά και η ελληνική εταιρεία Organic Electronic Electronics, κατασκευάζουν τα φιλικά στο περιβάλλον «πράσινα» νέας γενιάς φωτοβολταϊκά που μπορούν να παράγουν ενέργεια από το φως -κι όχι μόνο από τον ήλιο-, απομονώνοντας ταυτόχρονα τη βλαβερή UV ακτινοβολία.

Από τα ανακυκλώσιμα αυτά φωτοβολταϊκά ,η ενέργεια των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη λειτουργία θερμοκηπίων , μέσω της ηλεκτρόλυσης, παράγεται πράσινο υδρογόνο, το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί και να τροφοδοτήσει με ενέργεια μικρές ή μεγαλύτερες περιοχές. Τα πράσινα νέα  θερμοκήπια που ήδη λειτουργούν σε περιοχές της Μεσογείου, αυξάνουν την απόδοση κατά 40%.

Αυτό το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των πράσινων ΑΠΕ που ήδη αναπτύσσονται στην Ελλάδα , παρουσίασε σε ειδικό Workshop για την Πράσινη Ενέργεια, την έξυπνη αποθήκευση και το υδρογόνο, ο Δρ Μιχάλης Ντόβας από την εταιρεία Organic Electronic Technologies, OET(oe-technologies.com).

Πράσινο Υδρογόνο Agrivoltaics και Internet of packing

Τα σχέδια υδρογόνου της Ελλάδας βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Ο στόχος της κυβέρνησης να κλείσει όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη έως το 2028 προϋποθέτει την εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ΑΠΕ δηλαδή και κυρίως φωτοβολταϊκών για τα επόμενα χρόνια.

Η πράσινη στρατηγική υδρογόνου αποτελεί ζωτικό μέρος της βιώσιμης στρατηγικής μετάβασης της κυβέρνησης, προκειμένου η ανανεώσιμη ενέργεια να χρησιμοποιείται για τις μεταφορές και τη θέρμανση.

Παράλληλα , οι επενδύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε δράσεις που αφορούν στην πράσινη ενέργεια, αγγίζουν τα 1.8 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Τα «πράσινα» θερμοκήπια που αυξάνουν την παραγωγή

«Στην Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο οικοσύστημα πράσινου υδρογόνου», εξήγησε μιλώντας στο Workshop με θέμα «Πράσινη Ενέργεια Υδρογόνο &Αποθήκευση» στο πλαίσιο του NANOTEXNOLOGY 2021, o  εκπρόσωπος της εταιρείας OET (Organic Electronic Technologies) Μιχάλης Ντόβας.

Από τα απόλυτα φιλικά στο περιβάλλον φωτοβολταϊκά που κατασκευάζονται στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να παραχθεί υδρογόνο και να αποθηκευθεί.

Ταυτόχρονα η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά μπορεί να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση θερμοκήπια τα οποία λειτουργούν ήδη στη Θεσσαλονίκη.

Σε πειραματικές καλλιέργειες υδροπονικής ντομάτας , της εταιρείας OET η οποία κατασκευάζει και «πράσινα» φωτοβολταϊκά για θερμοκήπια η παραγωγή είναι κατά 40% τουλάχιστον μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις συμβατικές καλλιέργειες.

Η ενέργεια που περισσεύει από τα φωτοβολταϊκά ,μετατρέπεται σε υδρογόνο και αποθηκεύεται για να καλύψει άλλες ενεργειακές ανάγκες.

Η παγκόσμια αγορά των αγροτικών προϊόντων μέχρι το 2025 αναμένεται να φτάσει τα 20,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα , στην Ευρώπη  αλλά και στην Ελλάδα χάνεται κάθε χρόνο το 30% της καλλιεργήσιμης γης καθώς εγκαταλείπεται. Οι ανάγκες για παραγωγή περισσότερων και ποιοτικότερων τροφίμων συνεχώς μεγαλώνει.

Τα νέου τύπου θερμοκήπια με πράσινα φωτοβολταϊκά αυξάνουν την παραγωγή, μειώνουν δραστικά το αποτύπωμα άνθρακα, είναι λιγότερο ενεργοβόρα και ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται, δημιουργώντας την υποδομή για την περεταίρω αξιοποίησή της. Τα «πράσινα» θερμοκήπια θεωρούνται κατάλληλα για περιοχές όπως η Ελλάδα με μεγάλη ηλιοφάνεια και ταυτόχρονα αποτελούν την κατάλληλη λύση για την αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης , μεγάλο ποσοστό της οποίας στη χώρα μας  αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εγκαταλείπεται κάθε χρόνο.

Τον κύκλο της πράσινης βιώσιμης ενέργειας από φωτοβολταϊκά, από την οποία μπορεί να παραχθεί και πράσινο υδρογόνο , συμπληρώνει η διαδικασία της έξυπνης συσκευασίας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στη διάρκεια του Workshop για τη Νανοτεχνολογία , τα οργανικά ηλεκτρονικά και τις εφαρμογές τους στην Αγροτική Παραγωγή, ο Σαλίμ Φαχούρι από την εταιρεία ΟΕΤ, στο Internet of Packaging παρακολουθούμε το ψηφιακό αποτύπωμα του προϊόντος και μπορούμε να παρακολουθήσουμε τόσο τη μεταφορά του , όσο και τον τρόπο παραγωγής, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κ.ά


Σε αυξητική τροχιά τα ηλεκτρικά φορτία - Ο ΑΔΜΗΕ προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα

 • PDF

Βασικά σημεία της σημερινής παρέμβασης του κ. Μάνου Μανουσάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, στο συνέδριο του Economist.

 • Ευκαιρίες και προκλήσεις στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης

Οι επενδυτικές ευκαιρίες που προβάλλουν στην εποχή της απολιγνιτοποίησης είναι μεγάλες, την ίδια στιγμή υπαρκτές είναι και οι προκλήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις σε ένα χρόνο δημιουργήθηκε ανάγκη για αναθεώρηση του ΕΣΕΚ σε πιο φιλόδοξη βάση.

 • Διπλός ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην νέα εποχή της Ενέργειας

Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην ενεργειακή μετάβαση είναι διπλός. Έγκειται αφενός στην εύρυθμη λειτουργία και αφετέρου στην ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς προκειμένου να καταστεί εφικτή η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ.

Ο Διαχειριστής συμβάλλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από τα έργα νησιωτικών διασυνδέσεων που υλοποιεί με ταχείς ρυθμούς. Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου είναι εδώ και λίγες ημέρες γεγονός και η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι ανάδοχοι για τη διασύνδεση της Σαντορίνης με τη Νάξο, που αποτελεί το πρώτο βήμα για την τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, θα ανακηρυχθούν τις επόμενες ημέρες ενώ το φθινόπωρο θα ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για τρία ακόμη νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων: Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο.

 • Ρεκόρ ζήτησης στα 10,1 GW την 1η Ιουλίου

Τα φορτία βρίσκονται σε αυξητική τροχιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρώτη μέρα του Ιουλίου, οπότε σημειώθηκε αιχμιακό φορτίο 10,1 GW, κάτι το οποίο είχε να συμβεί χρόνια.

Την ημέρα εκείνη, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 30% της ζήτησης, εκ των οποίων το 22% αφορούσε φωτοβολταϊκή και το 8% αιολική ισχύ. Με την πτώση της ανανεώσιμης παραγωγής μετά τη δύση του ηλίου, 1,5 GW της ζήτησης καλύφθηκαν από τις διεθνείς διασυνδέσεις, το οποίο καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη να προτεραιοποιηθουν τα έργα διεθνών διασυνδέσεων με τα γειτονικά κράτη, προς κάθε πλευρά των συνόρων.

Προετοιμαζόμαστε για ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη μέρα, καθώς στην εποχή μετά την πανδημία αναμένεται περαιτέρω αύξηση των φορτίων. Στη μεταβατική περίοδο που διανύουμε, η συνεργασία όλων των φορέων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ενεργειακού συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

Λουμάκης: Πυξίδα η επίτευξη ισορροπιών στην ενεργειακή αγορά

 • PDF

Το 2021, τουλάχιστον την ώρα που γράφεται το παρόν άρθρο, εξελίσσεται σε μια χρονιά εξόδου της οικονομίας προς την κανονικότητα, η οποία και ευελπιστούμε να είναι οριστική και χωρίς πισωγυρίσματα.  Πέραν της προσπάθειας για σταδιακή επανάκαμψη φέρει και μια σειρά από επιπλέον χαρακτηριστικά για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία και θα διαμορφώσουν το “αυριανό” τοπίο.  Το πρώτο αφορά την εφαρμογή του μοντέλου στόχου ή target model όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, με κομβικότερη μέχρι στιγμής διαφορά από το μοντέλο της υποχρεωτικής κοινοπραξίας που εφαρμοζόταν προηγουμένως στην χώρα μας, την λειτουργία αγοράς εξισορρόπησης.  Πρόκειται για μια αγορά που μακροσκοπικά φέρει περισσότερο χαρακτηριστικά αγοράς υπηρεσιών, αφού ενώ η αξία της για ενέργεια εξισορρόπησης φθάνει περίπου στο 20% συγκριτικά με της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (ΑΕΗ), εντούτοις οι καθαρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζονται εκεί, σε σωρευτική βάση παραμένουν περίπου μηδενικές.

Αν και η αξία της ευελιξίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν αμφισβητείται, αφού στον πραγματικό χρόνο επιβάλλεται, ελλείψει αποθήκευσης, να διασφαλίζεται το απόλυτο ισοζύγιο παραγωγής – ζήτησης, εντούτοις το πως και κυρίως το πόσο τιμολογείται με όρους αγοράς αυτή η ευελιξία, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.  Και αν μεν στην ανοδική αγορά ενέργειας εξισορρόπησης οι τιμές που διαμορφώνονται είναι ευκολότερα συγκρίσιμες με της ΑΕΗ, οπότε οι υπερβολές γίνονται ποσοτικά άμεσα αντιληπτές, στην καθοδική επικράτησαν ολικές παραδοξότητες που μέχρι την λήψη εκτάκτων μέτρων από την ΡΑΕ, απείλησαν με κατάρρευση το σύνολο των συμμετεχόντων στην αγορά, πλην βεβαίως των παρόχων των υπηρεσιών αυτών που καρπώθηκαν αδόκητα οικονομικά οφέλη.  Εν προκειμένω στην καθοδική αγορά ενέργειας εξισορρόπησης και μέχρι την αναστολή της δυνατότητας αρνητικών τιμών από τη ΡΑΕ στα μέσα Φεβρουαρίου 2021, επικράτησε όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2 το παράδοξο να διαγωνίζονται μεταξύ τους οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών και να αμείβονται με επιπλέον χρήματα (5-10% συγκριτικά με την ΑΕΗ) ώστε να εγχύσουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια (έως -15% συγκριτικά με την ΑΕΗ) απ’ όση είχαν ήδη προπληρωθεί στην ΑΕΗ μια ημέρα πριν.

Εν πάσει περιπτώση μετά τα έκτακτα μέτρα της ΡΑΕ και ιδίως της αναστολής των αρνητικών τιμών η αγορά δείχνει να εξορθολογίζεται, αφού όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2, οι πάροχοι υπηρεσιών καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης διαγωνιζόμενοι μεταξύ τους επιστρέφουν πλέον χρήματα (3-4% συγκριτικά με την ΑΕΗ) για την λιγότερη ενέργεια αυτή (5-10% συγκριτικά με την ΑΕΗ).  Οι μη καθετοποιημένοι προμηθευτές αλλά και οι ΑΠΕ με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) που φέρουν υποχρεώσεις εξισορρόπησης, όπως είναι προφανές, έχουν άμεσο ενδιαφέρον και αντίκτυπο από τις εξελίξεις στην εν λόγω αγορά.  Σε ότι αφορά τον ΕΛΑΠΕ, αν και κατά την άποψη μας δεν θα έπρεπε, συνεχίζει παραδόξως να υφίσταται κόστος εξισορρόπησης για έργα που εκ του νόμου δεν φέρουν τέτοιες υποχρεώσεις, δηλαδή έργα των ν. 3468, ν. 3851 καθώς και με ΣΕΣΤ του ν. 4414.    Ευρύτερα, και δεδομένου ότι ο χαρακτήρας των μέτρων της ΡΑΕ είναι προσωρινός, δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός, την ώρα μάλιστα που παρά τα μέτρα, το συνολικό κόστος εξισορρόπησης στη χώρα παραμένει μακράν το υψηλότερο (10-15% συγκριτικά με την ΑΕΗ όπως φαίνεται στα διάγραμμα 1) ανάμεσα στην ΕΕ.  Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα της ΡΑΕ δεν είναι δυνατόν να αρθούν χωρίς προηγουμένως να έχει μεταβληθεί το τοπίο στις αγορές εξισορρόπησης μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στο ζήτημα των εφεδρειών, στο τι συνιστά ενέργεια εξισορρόπησης και τι ανακατανομές μονάδων αλλά και στην ουσιαστική διεύρυνση των συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός.

Επιπλέον προκλήσεις για τις ΑΠΕ το 2021 αποτελούν η αύξηση του κόστους εξοπλισμού σε αντιπαραβολή προς την γενική επικρατούσα μέχρι στιγμής τάση μείωσης των τιμών πώλησης της παραγόμενης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται για όλους τους συμμετέχοντες το target model.  Η διάβρωση της παραγωγικής βάσης διεθνώς από τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19, αλλά και των μεταφορών, σε συνδυασμό με την επανάκαμψη της ζήτησης έχει επιφέρει ραγδαία αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών αλλά και των τελικών προϊόντων.  Πρόκειται δυστυχώς για ένα φαινόμενο που δεν περιορίζεται μόνο στα πάνελς αλλά εκτείνεται στα καλώδια, τις μεταλλικές βάσεις, τα οικοδομικά έργα κ.α.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω οδηγεί σε επενδύσεις ΑΠΕ -χάριν οικονομικών κλίμακας- αφενός ολοένα και μεγαλύτερων και αφετέρου προς την «πλευρά» των καθετοποιημένων συμμετεχόντων που διαθέτουν και προμήθεια ιδανικά ισοζυγισμένη με την παραγωγή τους και έτσι δύνανται να επιτύχουν οικονομική ουδετερότητα μέσω των αγορών μεσομακροπρόθεσμα.  Η τάση  αυτή, ωστόσο, συμπιέζει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της αγοράς λ.χ. των φωτοβολταϊκών, όπου η διεσπαρμένη παραγωγή αφορούσε όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και κοινωνικά μεταξύ πολλών συμμετεχόντων.  Τα φωτοβολταϊκά που στο παρελθόν αγκαλιάστηκαν από τις τοπικές κοινωνίες επειδή οι πολίτες αναγνώριζαν την ευκαιρία να καταστούν και οι ίδιοι επενδυτές - ανεξάρτητοι παραγωγοί, σήμερα γνωρίζουν σκεπτικισμό και τοπικές αντιδράσεις.  Και σίγουρα το αντίδοτο δεν είναι το net metering ή τα προγράμματα για prosumers που απευθύνονται σε άλλο κοινό, αλλά η διασφάλιση μιας δίκαιης και χωρίς στρεβλώσεις δυνατότητας συμμετοχής των μικρομεσαίων στις νέες επαγγελματικές ΑΠΕ που παράγουν εισόδημα.  Όσο για τα περί επιβάρυνσης των καταναλωτών από τα νέα μικρότερα Φ/Β έργα συγκριτικά με τα πολύ μεγαλύτερα που κατά καιρούς αντιπαραβάλλονται, ας σημειωθεί πως ομιλούμε για τιμές kWh εφάμιλλες ή και μικρότερες των ορυκτών καυσίμων και των υπολοίπων ΑΠΕ και που επιπλέον τα χρήματα αποζημίωσης τους επί 20ετία και πλέον θα παραμένουν εντός των τειχών της χώρας τονώνοντας την κατανάλωση και την οικονομία συνολικά.  Ουδείς νομίζουμε στο δημόσιο διάλογο, ευθαρσώς τουλάχιστον, υποστηρίζει πως οι ΑΠΕ θα πρέπει να αφελληνιστούν στο όνομα κάποιων ονομαστικά χαμηλότερων τιμών πώλησης της παραγωγής τους, με αντίτιμο ωστόσο οι χρηματοροές αποζημίωσης να καταλήγουν στο εξωτερικό, στεγνώνοντας έτσι την εθνική οικονομία.  Κρίσιμο ρόλο στην νέα ισορροπία καλείται να διαδραματίσει το Υπουργείο Ενέργειας, δίνοντας λελογισμένη διέξοδο στις μικρομεσαίες επενδύσεις μέσα από ένα νέο μοντέλο απόδοσης βιώσιμων Τιμών Αναφοράς, μακριά από το στρεβλό πεδίο των κοινών διαγωνισμών με πολύ μεγάλα έργα που εφαρμόζεται τώρα από την ΡΑΕ.

Τέλος σε ότι αφορά την αποθήκευση που αποτελεί το νέο πεδίο ανάπτυξης ιδιωτικής πρωτοβουλίας και που είναι απαραίτητη για υψηλές διεισδύσεις ΑΠΕ, οι μονάδες πρέπει να ιδωθούν ως κομβικές υποδομές του συστήματος. Οφείλει δηλαδή η λειτουργία τους να αποβαίνει σε ωφέλεια όλων των ΑΠΕ και όχι μόνο όσων έχουν την δυνατότητα να συμβληθούν μέσω PPAs μαζί τους.  Και φυσικά το όποιο κόστος λειτουργικής ενίσχυσης απαιτηθεί πέραν των εσόδων που θα αποκομίζουν από τις αγορές του target model, να καλύπτεται από τους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα διαχρονικά συμβαίνει με τα δίκτυα.

Όπως είναι γνωστό το κόστος των δικτύων επιμερίζεται στους καταναλωτές στην βάση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (ασχέτως προελεύσεως) και διακριτών σχετικών χρεώσεων απευθείας στους λογαριασμούς τους μέσω των Προμηθευτών. Πολύ περισσότερο μάλιστα, επιβλήθηκε από την ΕΕ το σπάσιμο (unbundling) παραδοσιακών καθετοποιημένων μονοπωλίων ώστε οι φορείς των δικτύων να καταστούν ανεξάρτητες οντότητες από άλλες δραστηριότητες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών ή των προμηθευτών να καταστεί ισότιμος.

Κατά τον ίδιο τρόπο η μετάβαση στις ΑΠΕ ξεκινά από την ανάγκη των πολιτών/καταναλωτών να ζήσουν σε ένα φιλικότερο και αειφόρο οικολογικά περιβάλλον αναστέλλοντας την κλιματική αλλαγή που προκαλούν οι ρύποι των συμβατικών τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής.  Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού οι μονάδες αποθήκευσης ιδίως της μεγάλης κλίμακας αποτελούν κρίσιμη υποδομή και «κρίκο» στην αλυσίδα μετάβασης σε υψηλές διεισδύσεις ανανεώσιμης ενέργειας στην ηλεκτρική αγορά.  Το κόστος της υποδομής αυτής νομοτελειακά οφείλει να επιστρέφει στους καταναλωτές όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα δίκτυα.  Παρέκκλιση από τον εφαρμοζόμενο για δεκαετίες (στα δίκτυα) αυτό κανόνα, ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλώσεις και αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού έως και κανιβαλισμού μεταξύ των ΑΠΕ, οδηγώντας εν τέλει στην υπερσυγκέντρωση του κλάδου σε ελάχιστους συμμετέχοντες και χωρίς εν τέλει να διασφαλίζεται κάτι καλύτερο για τους καταναλωτές, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση νομοτελειακά θα κληθούν να καλύψουν το κόστος των υποδομών αποθήκευσης αυτών.  Συνεπώς το τυχόν πρόσθετο κόστος για την λειτουργική ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης οφείλει κατά την άποψη μας να κατανέμεται στους Προμηθευτές, ώστε αυτοί με την σειρά τους να το ενσωματώνουν στους λογαριασμούς των πελατών τους όπως πράττουν για τα κόστη δικτύου.

Σε ότι αφορά την αποκεντρωμένη αποθήκευση πίσω από το μετρητή, δηλαδή τις μικρές μονάδες, οφείλει να υπογραμμιστεί πως το κόστος τους, παρά την συντελεσθείσα πτώση, παραμένει πολύ υψηλό για εμπορική ευρεία χρήση στο διασυνδεδεμένο σύστημα και θα οδηγούσε τον ηλεκτρισμό από μονάδες ΑΠΕ σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Τιμή Εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς.

*Ο Δρ Στέλιος Λουμάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά


Η HELIOSRES ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 14 MW

 • PDF

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών, η HELIOSRES ανέλαβε την μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 18 νέων φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής ισχύος 14 ΜW στους νομούς Αττικής, Μαγνησίας & Στερεάς Ελλάδος, τα οποία θα υλοποιηθούν μέχρι τέλος του 2021.

 

Ο κύριος Οδυσσέας Διαμαντής, Τεχνικός Διευθυντής της HELIOSRES, δήλωσε σχετικά: «Η εμπιστοσύνη των πελατών προς την εταιρεία μας αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας μας και η ποιότητα μελέτης και κατασκευής των έργων μας, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας μας και της ικανοποίηση των πελατών μας - επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά. Το γεγονός αυτό μας καθιστά υπερήφανους και συνεχίζουμε να θέτουμε όλο και ψηλότερα τον πήχη στην ποιότητα των έργων των πελατών μας».

 

Η HELIOSRES δραστηριοποιείται επιτυχημένα στην αγορά των φωτοβολταϊκών από το 2007, είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη  φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 

Η MYTILINEOS συνεργάζεται με την Elgin Energy για την εξαγορά έργων ηλιακής ενέργειας 14MW σε ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας

 • PDF

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) ανακοινώνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής ενέργειας 14MW σε διαδικασία ανάπτυξης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, από την Elgin Energy, μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων ηλιακής ενέργειας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα επωφεληθεί από μακροπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές Συμβάσεις επί Διαφορών (CFDs) που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της δημοπρασίας 2020 RESS 1 (εθνική δημοπρασία για ΑΠΕ στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας) και μόλις ενεργοποιηθούν τα έργα αυτά θα παρέχουν επαρκή και ανταγωνιστική ως προς το κόστος ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε περισσότερα από 4,000 σπίτια και θα αντισταθμίζουν ετησίως 7,000 τόνους εκπομπών άνθρακα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

 

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε ξανά με μία προοδευτική εταιρεία ανάπτυξης έργων ηλιακής ενέργειας, όπως η Elgin Energy. Η εξαγορά αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Τομέα RSD, διότι θα επεκτείνει περαιτέρω τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Τα συγκεκριμένα έργα αποδεικνύουν επίσης το ενδιαφέρον μας για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.»

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ronan Kilduff, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Elgin Energy, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή στηρίζει την ισχυρή μας συνεργασία με τη MYTILINEOS και αποτελεί επιπλέον απόδειξη ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν καθιερωθεί ως μία οικονομικά αποδοτική τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας. Με ταχύτερους χρόνους εγκατάστασης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ, η ηλιακή ενέργεια είναι πλέον σε θέση να επιταχύνει τους στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα στο δίκτυο ηλεκτρισμού και να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ανέκαθεν είχαμε την πεποίθηση ότι η ηλιακή ενέργεια θα γινόταν μία ανταγωνιστική ενεργειακή τεχνολογία ως προς το κόστος σε κλίμακα κοινής ωφέλειας και, ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε έργα στις βασικές αγορές μας. Η συναλλαγή αυτή με την MYTILINEOS ενισχύει την άποψη αυτή.”

Η εξαγορά ενισχύει τη θέση του RSD στη διεθνή αγορά ενέργειας και ειδικότερα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία με την Elgin Energy, μετά την ενεργοποίηση χαρτοφυλακίου 76MW μη επιδοτούμενων έργων ηλιακής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – «Έξυπνα» ηλιακά παγκάκια & ηλεκτρονικές υποδομές πληροφόρησης .

 • PDF

«Έξυπνα» ηλιακά καθίσματα σε κεντρικά σημεία της πόλης  και ηλεκτρονικές υποδομές μέσω των οποίων ο πολίτης και ο επισκέπτης του Αγρινίου θα ενημερώνεται διαδραστικά για  διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ετοιμάζεται να εγκαταστήσει ο Δήμος Αγρινίου.

Το έργο αφορά συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική αναβάθμιση επτά δημοτικών αιθουσών και την τοποθέτηση έξι «έξυπνων ηλιακών καθισμάτων (παγκάκια) σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Ήδη, ο  δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε τη σύμβαση «Ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες πληροφόρησης και εκδηλώσεων στον Δήμο Αγρινίου», που εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 420.186,40 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο σύστημα όπως επισημαίνει, προβλέπεται:

Εγκατάσταση ενημερωτικών οθονών στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων

Στα δημαρχιακά κτίρια των δημοτικών ενοτήτων, θα τοποθετηθούν οθόνες του κοινού. Θα είναι πλήρη υπολογιστικά συστήματα, στα οποία θα εκτελείται διαδικτυακή εφαρμογή που θα ενημερώνει διαδραστικά τους δημότες για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο των κτιρίων, θα είναι σύγχρονων προδιαγραφών και ικανές να αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Θα συνοδεύονται από κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης. Θα χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των πολιτών, όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών, εκδηλώσεις στην πόλη και γενικότερα στην περιοχή, για την πολιτική προστασία, για επαγγελματικού σκοπούς κα.

Εγκατάσταση «έξυπνων» σημείων ξεκούρασης πεζών (ηλιακά παγκάκια)

Τα παγκάκια θα είναι υπαίθρια με ηλιακούς  συλλέκτες για να έχουν ενεργειακή αυτονομία. Επίσης θα έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, η οποία θα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες. Πέραν των χώρων ξεκούρασης, θα δίνουν τη δυνατότητα φόρτισης φορητών συσκευών και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα τα παγκάκια θα διαθέτουν τουλάχιστον δύο θύρες USB όπου ο πολίτης θα μπορεί να φορτίσει οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και μία θύρα επαγωγικής φόρτισης όπου μπορεί να γίνει η φόρτιση χωρίς καλώδιο, εφόσον τα κινητά διαθέτουν τεχνολογία επαγωγικής φόρτισης, Επιπλέον θα φορτίζονται με χρώμα LED, όταν πέφτει το φως του ήλιου και θα αλλάζουν το χρώμα τους όταν γίνεται επαγωγική φόρτιση.  Επιπροσθέτως θα υπάρχει ένας αισθητήρας, ώστε σε περίπτωση βροχής, τα παγκάκια να απενεργοποιούνται, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Θα υπάρχει ενσωματωμένη δυνατότητα παροχής δικτύου, δωρεάν Internet WI-FI.

Σύμφωνα με τον δήμο, τα παγκάκια θα τοποθετηθούν στην πλατεία Δημάδη, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, στην πλατεία Παναγοπούλου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (σταθμός ταξί πάρκο) και δύο στο πάρκο skateboard μπροστά από το γήπεδο του Παναιτωλικού.

Εγκατάσταση εξοπλισμού σε αίθουσες εκδηλώσεων

Σε κάθε αίθουσα ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα παρέχει:

Πρόσβαση στο Internet, μέσω τοπικού δικτύου σε κάθε εγκατεστημένο Η/Υ και WI-FI.

Εμφάνιση των παρουσιάσεων σε οθόνη. Καταγραφή και ζωντανή αναμετάδοση της όποιας εκδήλωσης. Ηχητική κάλυψη. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές  για εκπαίδευση, παρουσιάσεις, αναμετάδοση και καταγραφή, τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

J

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

JA Teline IV

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

JA Teline IV

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

JA Teline IV

ΒΙΟΜΑΖΑ

Avatar